การประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เด็กหญิงสุประภาดา น้อยวินิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

จากคณะกรรมการระดับจังหวัดอุทัยธานี 

การประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เด็กหญิงสุประภาดา น้อยวินิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑