การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ลานธรรมเอนกประสงค์ ประชาร่วมใจไทยเศรษฐ์