.:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง ::.